Akademi Analiz Laboratuvarı

Gıda Analizleri

Mikrobiyolojik gıda analizleri gıdanın kalite kriterlerinin yanısıra gıda güvenliğinin tespiti için yapılmaktadır. Her gıda kaynağı veya çeşidine göre değişik mikroorganizmaların varlığı veya miktarları araştırılmaktadır. Mikroorganizmaların tolere edilebilir varlık limitleri Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nin öngördüğü sınırlara istinaden belirlenmektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuarlarımızda, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nde yer alan tüm mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. Ayrıca farklı matrikslerde raf ömrü çalışmaları da yapılmaktadır. Gıda analizleri için gereken tüm numune alma işlemleri, deneyimli uzman personelimiz tarafından gerçekleştirilmekte ve laboratuvarımıza uygun koşullarda nakledilmektedir.

Mikrobiyoloji laboratuvarı: Gıdalarda bulunan patojen mikroorganizmaların, (Salmonella, Listeria, E. Coli O157) indikatör bakterilerin ve bozulmaya yol açan mikroorganizmaların (S. aureus, B. Cereus, C. Perfiringens, B. Cereus, Küf-maya, Koliform Bakteriler vb) tespitine yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir

Mikrobiyoloji Laboratuarlarımızda, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nde yer alan tüm mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. Ayrıca farklı matrikslerde raf ömrü çalışmaları da yapılmaktadır.

Parametre Adı Numune Cinsi Analiz Metodu Analiz Süresi Numune Miktarı TÜRKAK Akreditasyon
Durumu
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yeterlilik Durumu
Aerobik Koloni Sayımı Gıda ve gıda katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 4833 3 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
E.coli Sayımı-Koloni Sayım Metodu Gıda ve gıda katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 16649-2 1 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
E.coli Sayımı- EMS Metodu Gıda ve gıda katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 16649-3 2 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
Koliform Bakteri Sayımı Gıda ve gıda katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 4832 2 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
Koliform Bakteri Sayımı – EMS Metodu Gıda ve gıda katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 4831 4 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
Bacillus cereus Sayımı. Gıda ve gıda katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 7932 4 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
Enterobacteriaceae Sayımı. Gıda ve gıda katkı maddeleri, yem ve yem katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 21528-2 2 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
Listeria Spp. Ve Listeria Monocytogenes Aranması Gıda ve gıda katkı maddelerinde, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 11290-1 6 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
Koagülaz Pozitif Stafilokokların – S. Aureus -Sayımı (BPA) Gıda ve gıda katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 6888-1/ Amd-1 2 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
Pseudomonas spp. Sayımı Et ve et ürünleri. ISO 13720 2 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
Clostridium perfringens ve Anaerobik Ortamda Sülfit İndirgeyen Bakteri Sayımı Gıda ve gıda katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 7937 2 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
Salmonella spp. Aranması Gıda ve gıda katkı maddeleri, yem ve yem katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 6579:AMD 5 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
Escherichia coli O157; H7 Aranması Gıda ve gıda katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 16654 3 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
Maya ve Küf Sayımı Gıda ve gıda katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. ISO 21527-1 ISO 21527-2 5 GÜN 50 g Türkak Bakanlık
Stafilokokal Enteretoksinler Gıda ve gıda katkı maddeleri, gıda işletmelerinden alınan çevresel örnekler. AOAC 993.06 1 GÜN 100 g Türkak Bakanlık
Yüzeylerden Örnek Alma ve Hijyen (Swab) Laboratuvarda ve gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla personel ve farklı çevresel bileşenler. ISO 18593 2 GÜN Swap Türkak Bakanlık

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim